Ett urval av genomförda projekt
(uppdaterad april 2011)
 
2011: För verktygsleverantören Luna (ingår i B&B Tools): Kartläggning och utvärdering av nytt affärsområde, inklusive segmentering, kommersiell värdering, konkurrensanalys. Förslag till strategi. Pågående.
 
2010: Uppdatering av affärsstrategi för flygambulansbolaget Scandinavian Air Ambulance efter att bolaget expanderar in i Finland och gör affär med SAAB. Pågående.
 
2010: Interim management: Uppdrag från ägarna i dykproduktbolaget Poseidon, däribland Industrifonden och Startinvest att gå in som t.f. VD i Poseidon. Uppdraget löpte i nio månader. Bolaget blev under perioden uppköpt.
 
2010: Uppdrag från Industrifonden att ge en ”second opinion” inför en investering i ett portföljbolag
 
2009/10: Investment memorandum: Batteriutvecklingsbolaget Alelion (se nedan) skall genomföra en nyemission. Uppdraget är att ta fram ett IM. Uppdragsgivaren är en av delägarna, Pegroco, som ansvarar som kapitalanskaffningen. Aktiviteten resulterar i att Fouriertransform och IKEA GreenTech går in med 28 resp. 20 MSEK.
 
2009: Uppdrag att utveckla strategi för Diakrit, en leverantör av tjänster till fastighetsmäklarbranschen. Bolaget står inför frågeställningar både vad gäller fusionsmöjligheter och internationell expansion. Uppdraget löper av och till under våren och sommaren.
 
2009: Att ställa samman ett "investment memorandum" (IM) för ny emission i Flexenclosure, en internationellt verksam underleverantör i telekombranschen,. Målgruppen är institutionella fonder. Kapitalanskaffningen tas över av Nordea som i sitt arbete sedan använder framtaget IM i stort sett utan förändringar.
 
2009: Att ställa samman ett IM för Scandinavian Air Ambulance inför en nyemission. Målgruppen är i första hand privata investerare. Kapitalanskaffningen genomförs framgångsrikt.
 
2009: På uppdrag av initiativtagare och huvudfinansiär till uppstart inom el-bilar tam fram affärsplan som skall ligga till grund för ansöka om lån och annan finansiering. Bolaget får namnet EVAdapt.
 
2008: Affärsutveckling. Alfa Exx, ett mindre teknikkonsultbolag, vill utveckla sin affärsverksamhet. Målsättningen blir att förflytta sig i värdekedjan från att vara ren konsult till att mot att även omfatta rollen som leverantör av "intellectual property" (IP). Uppdraget omfattar bl.a. utformning av nya FoU-avtal med uppdragsgivare.
 
2008: Affärsplan. Uppdraget att utarbeta IP-strategi för Flexenclosure (se nedan) utökas till att skriva komplett affärsplan.
 
2008: Licensiering. Gästföreläsare hos stor patentbyrå i ämnet "Hur man lyckas med licensiering i praktiken".
 
2008: Affärsplan. Nedanstående uppdrag runt batteriteknologi utökas till att ställa samman en komplett affärsplan. Bolaget får namnet Alelion.
 
2008: IP-strategi. Uppdrag att inventera den kommersiella relevansen av IP-tillgångar för nybildat bolag med affärsidén att för att kapitalisera på den snabba utvecklingen av ny Li-jon batteriteknologi.
 
2008: Affärsplan. Scandinavian Air Ambulance, verksamt inom ambulansflyg, behövde ställa samman en affärsplan i samband med en omorganisation och refinansiering.
 
2008: IP-strategi. Flexenclosure, behövde hjälp med att etablera en IP-strategi och att utvärdera möjligheten att börja bygga en patentportfölj. Arbetet utmynnade i tre patentansökningar av strategisk karaktär.
 
2007: Licensiering. Luna ville distribuera en utom-europeisk patenterad teknologi i Europa. Man erbjöds en exklusiv licens som involverade både teknologi och varumärke. Ovana att hantera denna typ av frågor ledde till att Winström Consulting kontaktades och ombads vara rådgivare i diskussionerna med motparten och att utforma ett kommersiellt riktigt avtal. Något senare i processen utvidgades uppdraget till att på uppdragsgivarens vägnar leda förhandlingarna fram till avslut.
 
2007: Strategiutveckling. Nybildad koncern med ett antal bolag och verksamheter inom interaktiv kommunikation vill realisera potentiella synergier inom koncernen och ompositionera sig på marknaden från att vara en samling kompetensunderleverantörer till att vara ett homogent produktionsbolag som tar ett strategiskt helhetsansvar för kundernas kommunikationsbehov. Målsättningen är att öka tillväxttakten och lönsamheten.
 
2007: Affärsutveckling. Medelstort tryckeri ingående i medelstort börsnoterat informationskonglomerat ville ompositionera sig från leverantör av traditionellt tryck till att erbjuda lösningar i ”informationslogistik”. Målsättningen var att höja lönsamheten genom att särskilja sig från andra tryckerier och undvika att konkurrera enbart med pris.
 
2007: Affärsplan. Teknologibaserat företag, noterad på en mindre aktiemarknad, övervägde förvärv av två affärsmässigt väsenskilda men teknologimässigt närbesläktade verksamheter. Man behövde en strategi för hur verksamheterna bäst borde organiseras, hur eventuella synergier kunde realiseras samt en affärsplan.
 
2006: Inhyrd VD. Litet kunskapsbaserat bolag med patenterad teknologi inom in LCD-display med licensiering som affärsidé behövde en tillfällig VD under en sexmånadersperiod.
 
2006: Licensiering. Teknologibaserat bolag i tidigt skede behövde välja strategi. Det fanns flera möjliga applikationer och marknader för teknologin och för att komma ut på dessa man övervägde en kombination av licensiering och egentillverkning. Winström Consulting kontaktades och ombads göra en bedömning av lämplig strategi.
© Winström Consulting 2011